STATUT


§1. NAZWA I CHARAKTER.
a.
Organizacja nosi nazwe
ZWIAZEK WOLNYCH POLAKÓW w VÄSTERÅS,
zwana dalej Zwiazkiem, jej znakiem jest Orzel Bialy w koronie.
b.
Zwiazek jest organizacja demokratyczna, zrzeszajaca Polaków na terenie Västerås i okolic, których lacza wspólne cele i wspólna chec ich realizowania.

§2. CELE I ZADANIA.
a.
Kontynuowanie zwiazków z krajem rodzinnym na bazie szerokiego uczestnictwa w odbudowie i zachowaniu jego niepodleglosci i umacnianiu demokratycznych form rzadzenia.
b.
Kultywowanie zwiazków z dorobkiem kulturalnym narodu i jego tradycjami.
c.
Praca nad utrzymaniem poczucia przynaleznosci narodowej wsród mlodego pokolenia wychowywanego poza krajem.
d.
Dazenie do wytworzenia atmosfery kolezenskosci i samopomocy wsród czlonków Zwiazku.

§3. WLADZE ZWIAZKU.

Najwyzsza wladza Zwiazku jest Walne Zebranie czlonków.
Miedzy Walnymi Zebraniami wladze stanowia :
  • Zarzad
  • Komisja Rewizyjna
  • Sad Kolezenski
    Kadencja wladz trwa jeden rok
a.
WALNE ZEBRANIE.
Walne Zebranie zwoluje Zarzad w 1-szym kwartale roku.
  1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoluje Zarzad na zadanie 2/3 ilosci czlonków w terminie 1 miesiaca od daty wplyniecia wniosku. Po uplywie tego terminu Nadzwyczajne Walne Zebranie moze byc zwolane przez Komisje Rewizyjna.
  2. Walne Zebranie wybiera Zarzad, Komisje Rewizyjna i Sad Kolezenski, udziela absolutorium ustepujacemu Zarzadowi, ustala wysokosc skladki czlonkowskiej oraz wytycza glówne kierunki dzialania Zarzadu na czas kadencji.
  3. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu winno byc wyslane na dwa tygodnie przed jego terminem.
  4. Walne Zebranie rozpoczyna sie w pierwszym terminie przy udziale wymaganej wiekszosci 2/3 czlonków, lub w drugim terminie wyznaczonym przez zwolujacego bez wzgledu na ilosc obecnych.
  5. W Walnym Zebraniu biora udzial czlonkowie Zwiazku bezposrednio,lub na podstawie pisemnych upowaznien. Uczestnicy Walnego Zebrania moga dysponowac tylko jednym upowaznieniem.
b.
ZARZAD
sklada sie z : przewodniczacego, zastepcy, sekretarza, skarbnika i opiekuna lokalu klubowego.
c.
KOMISJA REWIZYJNA
sklada sie z Przewodniczacego i 2 czlonków. Jej zada niem jest czuwanie nad prawidlowym dzialaniem Zarzadu tak pod wzgledem statutowym, jak i gospodarczym.
d.
SAD KOLEZENSKI
sklada sie z Przewodniczacego i 2 czlonków. Jego zadaniem jest polubowne rozwiazywanie spraw spornych pomiedzy czlonkami Zwiazku.
e.
W razie ustapienia któregos z czlonków wladz Zwiazku, odpowiedni organ moze dokooptowac do swego skladu nowa osobe.

§4. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
a.
Statut moze byc zmieniony przez Walne Zebranie glosami 2/3 upowaznionych do glosowania.
b.
Nowych czlonków przyjmuje Zarzad na podstawie zlozonej deklaracji podpisanej przez dwóch czlonków wprowadzajacych.
c.
Skreslenia z listy czlonków dokonuje Walne Zebranie na wniosek Sadu Kolezenskiego.

§5. POSTANOWIENIA KONCOWE.
a.
Likwidacja Zwiazku nastepuje uchwala Walnego Zebrania glosami 2/3 czlonków Zwiazku.
b.
W wypadku likwidacji Zwiazku, o jego majatku decyduje Komisja Likwidacyjna powolana przez Walne Zebranie, które powzielo uchwale o likwidacji.

POWRÓT do pierwszej strony